Prawo ubezpieczeń społecznych:

  • sprawy o przedawnienia składek na ubezpieczenia społeczne ZUS
  • sprawy o nienależnie pobrane świadczenia z ZUS
  • sprawy o ponowne przeliczenie emerytury
  • sprawy o emeryturę pomostową
  • sprawy o rentę rodzinną
  • sprawy o rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • sprawy o świadczenie przedemerytalne
  • sprawy dotyczące zbiegu tytułów do ubezpieczenia
  • sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
  • zastrzeżenia do opinii biegłych
  © 2021 Monika Tlałka. Kancelaria Adwokacka