Prawo rodzinne:

  • sprawy o rozwód (z orzekaniem o winie, oraz bez orzekania o winie)
  • sprawy o separację
  • sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa (ustalenie nierównych udziałów, rozliczenie nakładów)
  • sprawy alimentacyjne (na rzecz dzieci, byłych małżonków, egzekucja alimentów)
  • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
  • sprawy o rozdzielność majątkową
  • sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem
  • sprawy o zaspokojenie potrzeb rodziny
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe
  • sprawy o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa
  • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
  • sprawy związane z zarządem majątkiem małoletniego dziecka
  • sprawy dotyczące rozstrzygania o istotnych sprawach małoletniego dziecka
  • sprawy dotyczące tzw. uprowadzeń rodzicielskich
  © 2021 Monika Tlałka. Kancelaria Adwokacka