Prawo pracy:

  • pomoc zarówno dla pracodawców jak i pracowników
  • doradztwo prawne w zakresie zatrudniania pracowników (nawiązanie stosunku pracy, jego zmiana lub rozwiązanie)
  • doradztwo prawne w zakresie wyboru właściwej formy zatrudnienia
  • doradztwo prawne podczas kontroli Państwowej Inspekcję Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • doradztwo prawne w zakresie dostosowania zakładu pracy do aktualnie obowiązujących przepisów prawa (tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania)
  • sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku pracy
  • sprawy o dyskryminację w zatrudnieniu lub mobbing
  • sprawy o nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
  • sprawy o wypłatę zaległego należnego wynagrodzenia
  • tworzenie i opiniowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, szkoleń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • sprawy dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy.
  © 2021 Monika Tlałka. Kancelaria Adwokacka