Prawo karne:

  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
  • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym (przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym)
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
  • pomoc prawna dla osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem (sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i sądowym)
  • sporządzanie i wnoszenie apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków, prywatnych aktów oskarżenia
  • pomoc prawna w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary, udzielenie przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności wyrok łączny, ułaskawienie, wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – SDE)
  © 2021 Monika Tlałka. Kancelaria Adwokacka